• Denní školáci a domškoláci, vitajte v Slobodnej škole! Prihlasovanie pre školský rok 2022/23 je už otvorené. Na zápisy po 11.4.2022 sa vzťahujú pravidlá ako na prestup počas školského roka (napr. vyššia suma zápisného kvôli opakovaniu sady administratívnych krokov, ktoré je nutné riešiť pri každom spracovávaní prihlášok, aj keď je len jedna). Prestup na našu školu v tomto šk.roku 2021/2022 už nie je možný.
   • Novinky
  • Non Slovak speakers
   • Non Slovak speakers
   • 26. 3. 2021
   • Our goal is to educate and shape our children into confident and responsible adults. We think that the traditional school system fails to achieve that. Children can learn best when we let their imagination flourish. Our inspiration comes from foreign schools Summerhill / Sudbury which function in this way for many years with great success.

   • Non Slovak speakers: Čítať viac
  • Aké deti sú vítané
   • Aké deti sú vítané
   • 26. 3. 2021
   • Tešíme sa na všetky deti vo veku povinnej školskej dochádzky, slovenčina nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine, prípadne nemčine alebo posunkami). Vytvárame bezbariérový priestor aj deťom, ktoré „nezapadajú do systému“, možno (by) boli odmietané, stigmatizované či nepochopené. Podkladáme za prínosnú pre obe strany aj integráciu a inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   • Aké deti sú vítané: Čítať viac
  • Spôsoby vzdelávania
   • Spôsoby vzdelávania
   • 6. 4. 2021
   • Naši sprievodcovia (učitelia) majú absolvované kurzy pre Hejného metódu (matematika), písmo Commenia Script, splývavé čítanie Sfumato, informatiku s Emilom, Montessori vzdelávanie, kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný a tiež tréningy nenásilnej komunikácie. Zakladatelia Lenka a Juraj absolvovali bilingválne štúdiá, deti vychovávajú bilingválne a angličtina je nenútene prítomná v rozhovoroch, knihách i multimédiách. Pokladáme za dôležitú prítomnosť mužov v priamej práci s deťmi, hojný pobyt detí v prírode v zmysle lesných škôlok a využívame prvky montessori, waldorfskej a intuitívnej pedogogiky. Všetko tu uvedené je v zmysle dostupnej ponuky a prehľadu sprievodcov - dieťa si volí vlastný spôsob a postup učenia sa, škola ponúka podnetné prostredie a odborný prístup. Priamu vlastnú skúsenosť dieťaťa spolu s voľnou hrou pokladáme za najlepší spôsob kontaktu dieťaťa so svetom.

   • Spôsoby vzdelávania: Čítať viac
  • Výstupy vzdelávania
   • Výstupy vzdelávania
   • 6. 4. 2021
   • Z povahy slobodného vzdelávania vyplýva nepriame zameranie na získavanie sociálnych zručností detí, podporu zdravého emocionálneho vývinu, výchovu k zodpovednosti za vlastný život i svoje okolie a slobodné profilovanie sa dieťaťa podľa jeho daností a záujmov. Záleží nám aj na kognitívnom rozvoji detí, avšak podľa ich individuálneho tempa, schopností a (mo)mentálneho nastavenia každého dieťaťa - to znamená, že nie vždy bude každé dieťa napĺňať tabuľky a očakávania okolia či porovnania s bežnou základnou školou. Našou zodpovednosťou je ponúknuť rozličné metódy práce v záujme osvojenia si požadovaných vedomostí pri zachovaní vnútornej motivácie a ohníčkov v očiach. Za hodnotný výstup školskej výchovy a vzdelávania považujeme sebavedomého a uvedomelého mladého človeka s chuťou budovať svoj svet.

   • Výstupy vzdelávania: Čítať viac
  • Financovanie
   • Financovanie
   • 29. 3. 2021
   • Školné pre prvé dieťa z rodiny je stanovené vo výške 340 eur mesačne bez stravy, platí sa 12 mesiacov v roku. Pre druhé dieťa je znížené o 20 %, pre ďalšie deti o 30 %. Ďalšie poplatky ako školský klub detí, ZRPŠ, rodičovský či triedny fond sa už neplatia. „Domškoláci“ majú školné 10 eur mesačne.

    Školné zahŕňa: celodennú starostlivosť sprievodcov (vrátane školského klubu detí), všetky učebnice a pracovné zošity, učebné pomôcky, spotrebný materiál pre aktivity, prepravu a aktivity v okolí mesta, vstupné rozličných kultúrnych inštúcií, konzultácie s psychológom či špeciálnym pedagógom. Ďalšie detaily nájde v často kladených otázkach.

   • Financovanie: Čítať viac
  • Učitelia a ďalší pracovníci
   • Učitelia a ďalší pracovníci
   • 29. 3. 2021
   • Ponúkame sprievodcov (učiteľov), ktorí chcú učiť s vášňou a spoločnou víziou - byť tu naplno pre deti v slobodnom prostredí bez byrokracie. Za nenahraditeľné pokladáme odborné zázemie a kompletný poradenský servis (špeciálny pedagóg, psychológ, garant domáceho vzdelávania) dostupné deťom, rodičom i zamestnancom školy.

   • Učitelia a ďalší pracovníci: Čítať viac
   • Detaily našej školy
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Partneri

  • Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
  • Knižnica pre mládež mesta Košice
  • 247.sk
  • Ťahanovská záhrada
  • mazak.sk